Reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia je účinne opatrenie na odvrátenie úpadku spoločnosti, proces ozdravovania spoločnosti, ktorého podmienky sú stanovené zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. Prostredníctvom reštrukturalizácie sa dlžníkovi (platobne neschopnej spoločnosti, alebo predlženej spoločnosti) poskytne priestor spravidla v čiastočnom rozsahu uspokojiť pohľadávky svojich veriteľov pričom nedôjde k zániku samotnej spoločnosti.

Počas rozhodujúceho obdobia – teda od začatia konania o povolenie reštrukturalizácie až do jej skončenia získa dlžník súdnu ochranu pred veriteľmi, kde nie je možné viesť na jeho majetok exekúciu, nie je možné zo strany veriteľov pristúpiť k výkonu zabezpečovacích práv a podobne. Celý tento proces prebieha pod dohľadom súdu a povereného reštrukturalizačného správcu.

Služby ktoré poskytujeme
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Návrh na začatie reštrukturalizácie
  • Reštrukturalizačný posudok a plán
  • Služby reštrukturalizačného správcu
  • Podávanie prihlášok do reštrukturalizačného konania
  • Poradenstvo pre dlžníka i veriteľov

Viac informácií nájdete na našej stránke www.bog.sk