Konkurzy

Konkurz je jeden zo spôsobov riešenia úpadku dlžníka. Pri konkurze dochádza k speňaženiu majetku úpadcu a spravidla pomernej úhrade jeho záväzkov. Dlžník má povinnosť iniciovať konkurzné konanie, ak sú na to splnené zákonné predpoklady, inak sa vystavuje riziku trestne –právnej zodpovednosti za úpadok. Cieľom konkurzu je v čo najvyššej miere uhradiť záväzky veriteľom, hovoríme o kolektívnom uspokojení veriteľov. Každý veriteľ je uspokojený zo speňaženého majetku v pomere, ktorý zodpovedá výške jeho pohľadávky k výške všetkých pohľadávok všetkých veriteľov.

Služby ktoré poskytujeme
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Návrh na vyhlásenie konkurzu (dlžníka i veriteľov)
  • Služby konkurzného správcu
  • Podávanie prihlášok do konkurzného konania
  • Zastupovanie v sudnych sporoch
  • Poradenstvo pre dlžníka i veriteľov

Viac informácií nájdete aj na našej stránke www.bog.sk