Občianske právo

Občianske právo je odvetvím súkromného práva, teda práva upravujúceho vzťahy medzi občanmi – fyzickými osobami, občanmi a obchodnými spoločnosťami i štátom. Je to právne odvetvie, koré upravuje majetkové vzťahy, osobné a osobnostné vzťahy. Základnou črtou občianskeho práva je, že subjekty sú voči sebe v rovnocennom postavení a majú autonómiu vôle – slobodne sa rozhodujú do akého vzťahu a za akých podmienok vstúpia.

Služby, ktoré poskytujeme:
  • Komplexné právne poradenstvo
  • Príprava, pripomienkovanie zmlúv
  • Zmluvy o dielo, požičke, nájomné, darovacie, kúpne…
  • Zriadenie záložného práva a vecného bremena
  • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
  • Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov
  • Uplatňovanie nárokov zo škody a bezdôvodného obohatenia
  • Podávanie návrhov na súd, žaloby, odvolania
  • Zastupovanie pred súdmi
  • Účasť na mimosúdnych rokovaniach, mediácii